Från utmaning till nya insikter & önskat resultat

Ledarskapscoaching i förändring

Gruppcoaching i förändring

Individuell coaching

Karriärcoaching

Karriärväxling

Konflikthantering

Förändra ditt tankesätt på 30 minuter –
Testa Discovery workshop

Sluta lyft dig själv i håret och skjut bollar direkt mot mål i stället. Under 30 minuter ger vi dig en specialanpassad Discovery Workshop som kommer att förändra ditt tankesätt.

Ledarskapscoaching i förändring

Ledarskapscoaching i förändring är effektivt och lönsam alternativ för företag och organisationer som vill öppna önskad resultat och bli större vinnare.

Ledarskapscoaching är ett kraftfullt verktyg för ledarutveckling. Den hjälper ledare på alla nivåer att utnyttja sin egen potential för att bli ännu bättre ledare.

Coaching hjälper ledaren för att öka medvetenheten genom reflektion och övning. Ledaren kommer att vässa sina färdigheter för att bättre motivera sitt team till att leverera för att komma i mål.

 • Förbättra och effektivisera din ledarstil 
 • Hitta balansen mellan arbete och privatliv
 • Lära dig prioritera och utnyttja din tid effektivt
 • Stärka självförtroende, självkänsla och välbefinnande
 • Förbättra strategisk planering och ledning
 • Förbättra kommunikation
 • Utveckla talanger
 • Hantera konflikter och lära dig konflikthantering
 • Känna igen och genomföra effektiv personalutveckling
Steg 1 
I första steget kartlägger vi dina specifika drivkrafter, styrkor och önskemål. Vi specificerar mål som du vill uppnå och identifierar nya möjligheter och eventuella hinder.

Steg 2
Nu fördjupar oss i insikter som du fick i första steget. och skapar en konkret plan med vad du behöver göra för att komma i mål, komma loss för att bli en större vinnare.

Steg 3
I detta steg fördjupar vi oss i områden som fungerar bra, och det som du vill förbättra. Genom olika samtalsmetoder och övningar väcker vi nya tankar som får dig att se dina utmaningar från ett nytt perspektiv och hittar nya effektiva lösningar.

Steg 4
Nu tar vi med oss all din kunskap och alla insikter från de tidigare stegen och gå till aktion. Nu verkställer vi din plan, testar och följer upp den.

Steg 5
Under sista steget följer upp vi hela processen och ser vad som har fungerat bra, mindre bra och gör eventuella justeringar. Alla dina nya insikter, ny kunskap och medvetenhet driver dig framåt mot målet och önskat resultat. Du upptäcker din potential som du inte trodde att du hade.

Gruppcoaching i förändring

Vill ni ta er arbetsgrupp till nästa nivå stärka lagkänslan och upptäcka oupptäckt potential ni inte visste fanns i gruppen?
Gruppcoaching är en effektiv metod som hjälper medarbetare att arbeta tillsammans på ett framgångsrikt sätt.

 • Förbättrat kommunikation och prestation
 • Förbättrat samarbete
 • Stärkt engagemang
 • Minskad stress
 • Ökad effektivitet
 • Inkluderande företagskultur
 • Ökade intäkter

Vår gruppcoaching process har fem steg där syftet är att stärka ditt team uppnå önskat resultat där alla i gruppen blir vinnare.

Steg 1. Behovsanalys

Vi gör behovsanalys tillsammans med dig, tar fram förslag och väljer det som är aktuellt för dig och gruppen att jobba med under perioden. Vi möter er där ni är. Oavsett vilken inriktning coachingen tar kommer ni att lämna varje möte med konkreta aktiviteter att utföra eller testa till nästa tillfälle vi möts, då de följs upp. Tanken är att förändring ska kännas som en naturlig process där alla är inkluderade. 

Steg 2. Identifiering

 Vi identifierar gruppens styrkor, möjligheter samt mål som gruppen vill öppna

Steg 3. Verklighet

Vi utgår från nuläget och skapar bild av önskat läge. Vi skapar en konkret plan och lyfter fram gruppens drivkrafter och motivation.

Steg 4. Uppföljning 
Vi gör uppföljning och se om temat har kommit vidare och uppnått önskat resultat.

 

Individuell coaching i förändring

Begreppet ”Coaching’” förknippas oftast med idrott eller åtminstone någon form av ledarskap. Men faktum är att coaching är något för alla! Coaching handlar helt enkelt om att lyfta, utveckla och förstärka allt som är positivt så vi blir ännu större vinnare i våra liv!
Vi vill hjälpa dig att komma loss, komma i mål och vinna över dina utmaningar.

 • Ökad motivation.
 • Lägre stressnivåer.
 • Ökad prestationsförmåga.
 • Stärkt självkänsla och självförtroende.
 • Ökat kapacitet till att lösa problem.
 • Bättre förmåga att hantera förändringar.

I vår coaching arbetar vi med personlig utveckling, med mål att du ska hitta dina egna styrkor, förmågor och oupptäckt potential. Vår coaching baseras på strukturerade samtal som utgår från ditt nu läge med fokus att nå ditt önskade läge och därefter komma fram till vad du behöver göra för att komma i mål.

Steg 1. Discovery workshop
Här jobbar vi med att kartlägga ditt nuläge, önskade läge och tar reda på i vilken ände vi ska börja och ungefär hur många samtal vi behöver så upplägget och resultat blir precis som du vill.

Steg 2. Coachsamtal
I detta steg sätter vi i gång och coachar utifrån det överenskomna upplägget. Vi använder oss av olika samtalsmetoder med syfte att väcka nya tankar som får dig att se utmaningen ur ett nytt perspektiv för därefter kunna se en ny effektiv lösning. Därefter efter flyttar vi fokus till vad som behövs för att få det gjort och vilka eventuella hinder som kan dyka upp på vägen och hur du övervinner dem.

Steg 3. Uppföljning
Uppföljningen är simpel vi börjar där vi slutade sist och kollar hur det gått med de du åtagit dig att göra. Har det gått superbra så går vi vidare med nästa steg i din kartläggning. Har det gått halvbra går vi igenom det en gång till tills vi hittar det som skaver och coachar utifrån det tills vi når ett nytt resultat.

Ta nästa steg i karriären med karriärcoaching

Känner Du att Du vill ta nya steg i Din karriär men vet inte hur? Behöver Du hjälp att komma loss och hitta nya vägar? Vi hjälper Dig att identifiera och definiera relevanta mål och på så sätt hitta vägen framåt.

 • Värdefull kunskap om Dig själv
 • En ökad självinsikt
 • En konkret plan för skapande av ett meningsfullt arbetsliv (kanske ditt drömjobb?)
 • Ökad motivation
 • Mängder av inspiration

Tillsammans kartlägger Dina styrkor och Din potential. Vi definierar mål och skapar en konkret plan för att Du ska kunna nå det Du vill. Vi går djupare under Din yta och ta reda på vem Du är, vad Du äntligen vill, hur Du vill må och vilken väg dit som är den rätta för Dig.

Karriärväxling

Arbetslivet i dag förändras ständigt, vilket tvingar våra organisationer att anpassa sig för att möta dagliga utmaningar. Arbetsbrist eller andra orsaker kan kräva sådana drastiska förändringar som att minska personalstyrkan. Detta kan kännas tufft både för Dig som arbetsgivare och för den anställde.

Du som arbetsgivare och den anställde får hjälp med att avsluta en anställning på ett bra och behagligt sätt som båda vinner på. Du visar att du är en arbetsgivare som bryr dig genom att medarbeten får ett proffsigt avslut, vilket skapar en trygghetskänsla för alla anställda.

  • Uppsägning på grund av arbetsbrist, eller annat skäl
  • Om den anställde drabbas av sjukdom och får en begränsad arbetsförmåga och arbetsgivaren inte kan omplacera personen
  • Förändrade kompetenskrav
  • Felrekrytering
Vi hjälper den anställde att hitta vägen framåt och tackla gamla och nya utmaningar genom ett individuellt anpassat program. Detta består av den Discovery workshop, karriärcoachning i förändring och individuell coaching i förändring.

Konflikthantering

Konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Konflikter kan kännas obehagliga, men om vi görs oss medvetna om konfliktens existens och börjar pratar om dem, kommer vi framåt med konflikthanteringen. Ju mer konflikterna hanteras, desto mer kommer känslan av obehag försvinna. Både organisationen och individen får positiva effekter av det, där alla kommer ut som vinnare. Så ta striden mot konflikter och låt oss hjälpa er med konflikthantering.

Syftet med konflikthantering är att hjälpa både individen och organisationen att må bättre och gå framåt. 

Om konflikter identifieras och hanteras i tidigt stadium leder de till följande positiva effekter:

 • Gruppdynamik
 • Effektivitet
 • Innovation
 • Samarbete

Steg 1. Konflikt

Vi analyserar nuläget och identifierar typ av konflikt genom samtal och intervjuer för att skapa oss en förståelse.

Steg 2. Attityd

Nu sätter vi i gång med olika samtalsmodeller anpassade för att lösa konflikter både i grupp och individuellt.

I det steget arbetar vi med tankar, känslor och attityder och vilja.

Steg 3. Beteende

I tredje och sista steget arbetar vi med beteendet, handlingar och agerande för att komma vidare och lösa konflikten.